NISSAN

NISSAN   BG312 BG314 BG315 BG318 BG319
  MATIC D X X      
  MATIC J X X      
  MATIC K X X      
  MATIC P     X    
  MATIC S X X X    
  MATIC 402 X X      
  MATIC W (999MP-MTW000P)       X  
  NS-1 (KLE52-00004, 999MP-NS200P)       X  
  NS-2       X  
  NS-3       X  
  M2C936A         X
OPEL   BG312 BG314 BG315 BG318 BG319
Categories: OEM Gearolie automat